Nếu bạn đang cố gắng được tuyển dụng để chơi bóng đá ở trường đại học, bạn cần phải giữ liên lạc với các huấn luyện viên của trường đại học. Sau khi liên hệ ban đầu đã được thực …

Cập nhật Tuyển dụng Bóng đá – Giữ Liên lạc với Huấn luyện viên Đại học Read more »